Godziny otwarcia

Uprzejmie informujemy, że od 21 maja 2018 r. do 30 września 2018 r.

Biblioteka będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00

(Składanie zamówień do godz. 14.30)

soboty, niedziele i święta – nieczynna

Nowa usługa dla wszystkich użytkowników Biblioteki!

Udostępniamy Państwu ZDIGITALIZOWANY KATALOG KARTKOWY z możliwością zamawiania online druków i czasopism od XV do XX w. do czytelni i na zewnątrz. W wersji cyfrowej katalog kartkowy Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk obejmuje:

 • druki XIX-XX w.
 • druki XV w.
 • druki XVI w. – obce
 • druki XVI w. – polonica
 • druki XVII w. – obce
 • druki XVII w. – polonica
 • druki XVIII w. – obce
 • druki XVIII w. – polonica

Czytelnicy Biblioteki logują się przez numer karty i pin, tak jak do „Horizona”. Nieczytelnicy mogą jednorazowo zamówić książki lub czasopisma, wpisując imię i nazwisko oraz adres mailowy, pod który prześlemy informację o stanie realizacji zamówienia. Chcąc jednak wypożyczyć książkę i dalej korzystać z naszych zbiorów muszą zapisać się do Biblioteki (wpisowe 12,00 zł na rok) i następnie już jako czytelnicy logować się zarówno do katalogu komputerowego, jak i zdigitlizowanego katalogu kartkowego.

Po wrzuceniu książki czy czasopisma do koszyka, z zaznaczeniem do czytelni lub wypożyczalni, zamówienie wchodzi w etap realizacji.  Czas realizacji zamówień na zewnątrz wynosi dwa dni (wybrane pozycje zostaną uprzednio skatalogowane w systemie „Horizon”).  Druki do 1945 r. można zamawiać wyłącznie do czytelni; przy czym udostępnianie starych druków odbywa się na specjalnych zasadach, ściśle określonych w „Regulaminie Biblioteki” .

Przy zdigitalizowanych kartach katalogowych widnieją też ikonki umożliwiające zgłoszenie błędu dotyczącego konkretnego druku oraz odsyłające do wersji cyfrowej tytułu. Odesłania do wersji cyfrowej obecnie dotyczą około 300 pozycji, ale liczba ta będzie się systematycznie powiększać.

Wszelkie uwagi dotyczące korzystania ze zdigitalizowanego katalogu proszę przesyłać na adres mailowy: informacja@ptpn.poznan.pl.

Logo MNiSW

 

 

Wypożyczenia międzybiblioteczne w systemie „Academica” Biblioteki Narodowej

Zapraszamy do korzystania z pełnotekstowych cyfrowych publikacji naukowych w systemie Academica Biblioteki Narodowej. Baza liczy kilkaset tysięcy monografii, podręczników, skryptów oraz czasopism. Zawartość bazy można przeglądać przy pomocy wyszukiwarki na stronie Academica Wypożyczalnia. Tytuły niechronione już prawem autorskim są udostępniane bez ograniczeń każdemu użytkownikowi Internetu. Natomiast publikacje chronione prawem autorskim  udostępniamy, jako książnica należąca do systemu Academica, na dedykowanym terminalu komputerowym w naszej bibliotece.
Ze szczegółowym regulaminem systemu Academica można zapoznać się w wypożyczalni Biblioteki PTPN.

 

 

BIBLIOTEKA PTPN  UDOSTĘPNIA RĘKOPISY WINCENTEGO KRAIŃSKIEGO

 

 

 

 

 

Spuścizna ks. Wincentego Kraińskiego (16.4.1786 – 16.10.1882), pedagoga, prawnika, pisarza, uczestnika powstania listopadowego, duchownego diecezji wrocławskiej i wieloletniego wykładowcy Uniwersytetu Wrocławskiego, tzw. „Teki Kraińskiego”, została ofiarowana PTPN przez W. Kraińskiego w latach 1873-1876.

W skład 72 „Tek” wchodzą dokumenty osobiste twórcy spuścizny, autografy jego prac: teksty wykładów uniwersyteckich wygłaszanych we Wrocławiu, pisma o treści politycznej, społecznej, moralnej i religijnej spisywane zarówno wierszem, jak i prozą,  korespondencja oraz zbiór dyplomów doktorskich i honorowych Uniwersytetu Wrocławskiego z lat 1854-1876, w tym dyplomy studiujących we Wrocławiu Poznaniaków. Jednostki rękopiśmienne ochraniają zabytkowe XIX-wieczne teki introligatorskie, które poddano konserwacji w Pracowni Restauracji Książki Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

Spuścizna została uporządkowana dzięki dofinansowaniu przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych przekazanemu Poznańskiemu Towarzystwu Przyjaciół Nauk na realizację zadania „Opracowanie, inwentaryzacja i konserwacja spuścizny ks. Wincentego Kraińskiego”. Zadanie zostało sfinansowane w 89,33 % ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Wspieranie działań archiwalnych 2017, organizowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Spis jednostek wchodzących w skład spuścizny włączono do Wykazu rękopisów Biblioteki PTPN jako sygnatury 2329-2400.

Dziedzictwo kulturowe - Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

W roku 2015 Biblioteka PTPN otrzymała dotację w ramach priorytetu Dziedzictwo kulturowe - Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego.

Program dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpisał się w strategię działania Towarzystwa, które prowadzi ogólnie dostępną bibliotekę naukową. Stopniowa cyfryzacja jej zbiorów jest istotna nie tylko dla budowania w Polsce społeczeństwa informacyjnego. Dzięki digitalizacji tworzone są powszechnie dostępne repozytoria, a jednocześnie oryginalne zbiory można zachować dla następnych pokoleń czytelników.
Udział w programie ministerialnym w roku 2015 umożliwił Bibliotece PTPN realizację zadania „Digitalizacja obiektów z historycznych kolekcji w zbiorach Biblioteki PTPN i ich udostępnienie”. W postaci cyfrowej udostępniliśmy w domenie publicznej 4500 obiektów z kolekcji ikonograficznej oraz czasopismo „Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Posen = Dziennik Urzędowy Królewskiey Regencyi w Poznaniu” z lat 1864­1903, 1905-1910. Z owych 46 roczników z dodatkami pt. „Öffentlicher Anzeiger = Publiczny Donosiciel” można było dotychczas korzystać jedynie w czytelni Biblioteki PTPN.

Baza  Ikonografii  PTPN
Kolekcja ikonografii Biblioteki PTPN została zgromadzona po II wojnie światowej. Składa się głównie z obiektów dokumentujących historię, życie kulturalne, naukowe i społeczne Wielkopolski od 2. poł. XIX do XXI w. Zbiór aktualnie liczy 1184 jednostki, w tym około 9000 fotografii, druków albumowych, oryginalnych grafik i prac rysunkowych. Obiekty przedstawiają m.in. wizerunki sławnych Polaków (np. Hipolita Cegielskiego, Dezyderego Chłapowskiego, Augusta Cieszkowskiego, Stefana Garczyńskiego, Zygmunta Krasińskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Karola Libelta, Jacka Malczewskiego, Macieja Mielżyńskiego, Józefa Norblina, Heliodora Święcickiego, Wojciecha Trąmpczyńskiego i Wincentego Witosa). Ważną część zbioru stanowią powstałe w różnych okresach historycznych widoki budowli Poznania oraz Wielkopolski,  niektóre ukazujące nieistniejące obecnie obiekty. Przykładem jest zbiór fotografii niezrealizowanych projektów budynków Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu w 1929 r., a także kolekcja pocztówek ze zbiorami dawnego Muzeum im. Mielżyńskich, działającego w PTPN na przełomie XIX i XX w. Niektóre obiekty ze zbiorów ikonograficznych przedstawiają widoki różnych miejscowości w Polsce (np. Częstochowa, Kalisz, Kraków, Leszno, Warszawa) oraz za granicą (Belgia, Francja, Niemcy, Słowacja, Włochy).
Obok skanów poszczególnych jednostek w Bazie Ikonografii PTPN umieszczono opisy uwzględniające autora, tytuł, numer inwentarzowy (sygnaturę), czas powstania, opis fizyczny oraz dane dotyczące uwiecznionych osób i obiektów.
Materiał ikonograficzny wybrany do digitalizacji można przeglądać za pośrednictwem strony internetowej Biblioteki PTPN (zakładka Cyfrowe kolekcje ikonograficzne).

Cyfrowa kolekcja „Dziennika Urzędowego Królewskiey Regencyi w Poznaniu”
„Dziennik Urzędowy Królewskiey Regencyi w Poznaniu” wraz z dodatkiem, czyli „Publicznym Donosicielem” ukazywał się w latach 1816-1919. Czasopismo drukowano w Poznaniu w Drukarni Nadwornej W. De­ckera i Spółki.
Do roku 1875 redagowano pismo równolegle w jęzkach niemieckim i polskim, choć więcej było oczywiście było tekstów po niemiecku. W „Dzienniku” były to głównie rozporządzenia Jego Królewskiej Mości dla całego kraju oraz informacje dotyczące innych rejonów niż Wielkie Księstwo Poznańskie. Natomiast w „Donosicielu” umieszczano bardziej urozmaicone wiadomości niż w „Dzienniku”, czasami wręcz zaskakujące. Oprócz listów gończych za osobami poszukiwanymi z różnych powodów (m.in. kradzieży, oszustwa, morderstwa, pojedynku, tułactwa i prostytucji), informacje o znalezionych zwłokach z dokładnym opisem wyglądu nieboszczyka, ogłoszenia o licytacjach majątków, wiadomości „giełdowe”, ogłoszenia osób prywatnych i wiele, wiele innych. Niektóre z ogłoszeń – np. licytacje, listy gończe, rozdzielność majątkowa – powtarzano kilka razy.
Czasopismo „Dziennik Urzędowy” zostało opublikowane w kolekcjach wydzielonych  Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Zasoby czasopisma będą również dostępne za pośrednictwem Federacji Bibliotek Cyfrowych oraz Biblioteki Europeana.

Patronat medialny nad zadaniem objęły lokalne media: TVP S.A. Oddział w Poznaniu oraz Wielkopolska Telewizja Kablowa Sp. z o.o.

Księgozbiór Mielżyńskich

Prowadzony w latach 2014-2015 projekt pt. „XIX-wieczny księgozbiór wielkopolskiego rodu Mielżyńskich z Iwna i Chobienic - bliżej historii - od regionu do Europy” miał na celu wprowadzenie do bibliotecznego systemu elektronicznego dostępnego on-line informacji o książkach z XIX-wiecznego księgozbioru historycznego tego wielce zasłużonego dla nauki rodu. Bogactwo i różnorodność kolekcji odzwierciedla pokoleniowe zainteresowania jej właścicieli, tworzących prywatne biblioteki dworskie. Mielżyńscy byli darczyńcami książek i dzieł sztuki dla PTPN
u początków jego powstania. Seweryn Mielżyński był ponadto fundatorem gmachu Towarzystwa, który dziś znajduje się przy ulicy jego imienia.
W celu upowszechnienia kolekcji i ułatwienia dostępu do niej dla badaczy sporządzony został spis druków z księgozbioru Mielżyńskich (skatalogowanych w latach 2014-2015), który jest  dostępny w zakładce „Katalogi drukowane, spisy kolekcji Biblioteki PTPN”. W katalogu komputerowym biblioteki w indeksie haseł przedmiotowych kolekcję można odnaleźć dzięki hasłu „Księgozbiór Mielżyńskich”.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Prośba do Czytelników

Zwracamy się z prośbą do wszystkich naszych Czytelników (zwłaszcza do pracowników naukowych poznańskich uczelni, członków towarzystw naukowych i regionalnych, studentów) o czynne włączenie się w tworzenie tematycznych kolekcji Biblioteki PTPN w zakresie:
1) historii starożytnej,
2) językoznawstwa antropologicznego,
3) historii i kultury Wielkopolski,
4) zagadnień prawnych kultury.
Chcemy szczególnie wyjść naprzeciw potrzebom młodych naukowców zajmujących się tymi zagadnieniami i zapewnić im, w ramach środków przyznanych nam na ten cel  w 2014 r. z MNiSW, dostęp do najnowszych publikacji naukowych polskich i obcych, które dotyczą wskazanych czterech obszarów badawczych. Propozycje tytułów, uznanych przez Państwo za ważne i niezbędne dla tych kolekcji, proszę zgłaszać przy pomocy zakładki „Zaproponuj zakup” na naszej stronie internetowej lub bezpośrednio – wysyłając e-mail na adres: basia.borszewska@ptpn.poznan.pl
Wszystkie dezyderaty dokładnie przeanalizujemy pod kątem przydatności do zbiorów, dostępności oraz cen, a następnie podejmiemy decyzję o ich zakupieniu.  Liczymy na Państwa pomoc i aktywny udział w tym projekcie.

Szanowni Czytelnicy

Pragniemy poinformować, że od 23 września zwiększamy liczbę wypożyczanych dzieł/tytułów z trzech do pięciu, a w przypadku dzieł wielotomowych – wypożyczamy do 10 woluminów.

Bez zmian pozostają nasze usługi:

 • zamawianie książek drogą elektroniczną z katalogu on-line i przedłużanie terminu ich zwrotu
 • wysyłanie przypomnień o terminie zwrotu książek tym czytelnikom, którzy podali nam aktualny adres e-mailowy

Skontaktuj się z nami:

 • Jeśli książka, której potrzebujesz ma status „W opracowaniu” – opracujemy ją w pierwszej kolejności!
 • Jeśli książka w katalogu on-line ma status „Do korzystania w czytelni” – istnieje możliwość przekwalifikowania jej na „Udostępniane na zewnątrz” z opcją „Zamów”
 • Jeśli książka ma opis tylko w katalogu kartkowym na życzenie Czytelnika zostanie skatalogowana komputerowo (UWAGA! W tym okresie czytelnik może sam sprawdzićw katalogu on-line, czy pojawił się już opis zamówionej książki, jeśli tak – można książkę odebrać w godzinach pracy Biblioteki)

Kontakt: tel. 61 852-44-87 lub 61 852-74-41 wew. 30; e-mail: informacja@ptpn.poznan.pl

Nowość: wypożycza się na zewnątrz drugi egzemplarz czasopism wydanych przez PTPN po 1945 r.

Uprzejmie informujemy

W BIBLIOTECE MOŻNA KORZYSTAĆ Z INTERNETU BEZPRZEWODOWEGO

 

Zachęcamy do korzystania z pełnotekstowych baz klasyki polskiej i obcej umieszczonych w zakładce „Bazy elektroniczne”/Polska Biblioteka Internetowa, Wolne Lektury, Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej.