Publikacje o Bibliotece PTPN

PUBLIKACJE O BIBLIOTECE PTPN

[W układzie chronologicznym – w tym teksty literaturoznawcze i historyczne, powstałe na podstawie zbiorów Biblioteki PTPN].

 

1) „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego”, Poznań, PTPN, 1860-1928, t. 1-50. [W niektórych Rocznikach sprawozdania Zarządu zawierają informacje o Bibliotece].

2) H. Feldmanowski, Katalog Biblioteki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego z polecenia Towarzystwa spisał i ułożył...  Poznań 1869.

3) H. Feldmanowski, Katalog duplikatów z Biblioteki Towarzystwa Przyjaciół Nauk u bibliotekarza Towarzystwa … Poznań 1872.

4)Akta administracyjne Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z lat 1875-1940. [Rękopis - różne dokumenty, korespondencja związana z działalnością Biblioteki w tych latach – Rkp. 1465].

5) Sprawozdania  Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk*

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Sprawozdanie Sekretarza Generalnego za rok…

1880, 1955, 1957/58-1960/61

1961/62 [Zmiana tytułu: Sprawozdanie Zarządu z działalności Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk] – 1971/72

Sprawozdania za lata 1972-1973 nie ukazały się

1974/75 [ Zmiana tytułu: Sprawozdanie roczne Sekretarza Generalnego PTPN] – 1981/82

Zmiana tytułu: Sprawozdanie Zarządu z działalności Towarzystwa…

1981 – 2007. [Zob. też punkt 10]

6) Biblioteka i Muzeum. „Dziennik Poznański” 1881 nr 281, s. 1 [Anonimowy artykuł dotyczący wyboru nowego konserwatora i przedstawiający zbiory].

7) Zarząd poznańskiego Towarzystwa przyjaciół nauk [!] ogłasza niniejszym konkurs na posadę konserwatora w zakładzie Towarzystwa… „Dziennik Poznański” 1881 nr 281, s. 2-3.

8) W sprawie Tow. Przyjaciół nauk [!], „Dziennik Poznański” 1881 nr 283, s. 1-2. [Przedruk listu czł. TPN, komentarz od redakcji].

9) Otwarcie gmachów i zbiorów Towarzystwa przyjaciół nauk w Poznaniu. „Dziennik Poznański” 1882, nr 257, s. 1-2. [O Bibliotece - przemówienie konserwatora K. Kanteckiego].

10) Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk*

R. 1882 – 1885 i następne, patrz: „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk  Poznańskiego” R. 15-44.

R. 1917 [zmiana tytułu: Sprawozdanie Towarzystwa Przyjaciół Nauk] – R.1922.

R. 1923 [zmiana tytułu: Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Nauk] – R. 1926

1927 [R.1] [zmiana tytułu: Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk] – nr 90. 1972 [wyd.] 1975 [zob. też punkt 5]

11)Towarzystwo Przyjaciół Nauk. „Kurier Poznański” 1882 nr 257, s. 1-3. [O Bibliotece i zbiorach: Przemówienie konserwatora na s. 2-3].

12) K. Kantecki, Katalog duplikatów z Biblioteki Towarzystwa Przyjaciół Nauk, które można nabywać u Konserwatora Zbiorów Towarzystwa Klemensa Kanteckiego. Poznań 1883. [O Bibliotece na s. 258 -   Rkp. 1405 oraz: 125256. I, 89956. I]

13) E. Callier, Spis map geograficznych w zbiorach Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego. [Wyimek z: Sprawozdanie z czynności Towarzystwa Przyjaciół Nauk z roku 1883] [Poznań 1884] oraz w: Sprawozdanie z czynności Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego z roku 1833, Poznań 1884.

14)Od Zarządu Tow. Przyjaciół Nauk w Poznaniu oraz Ustawy dla czytelni Towarzystwa przyjaciół nauk  w Poznaniu. „Dziennik Poznański” 1892 nr 263, s. nlb. 4.

15) W. Bogusławski, Wizerunek czynności Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego. Z powodu jubileuszu 50-letniej pracy literackiej hrabiego Augusta Cieszkowskiego, prezesa        Towarzystwa. Petersburg 1894 (Odb. z „Książki zbiorowej wydanej na korzyść Rz.-Kat. Tow. Dobr. przy kościele św. Katarzyny w Petersburgu”). [O Bibliotece na s. 10, 17, 21-23, 31].

16) B. Erzepki, Katalog duplikatów Biblioteki Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu. Poznań 1897.

17) Die „Bibliothekopolis Posen”, „Posener Zeitung” 1899, nr 150.

18) K. Kościński, Towarzystwo Przyjaciół Nauk. [w:] Książka jubileuszowa „Dziennika Poznańskiego” 1859-1909. Poznań, Druk. Dziennika Poznańskiego, 1909, s. 198-201.             [O Bibliotece  na s. 199].

19) S. Karwowski, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu. „Książka. Miesięcznik  poświęcony krytyce i bibliografii polskiej” pod red. L. Bernackiego. Lwów, Ossolineum, 1914 nr 4-5 s. 249-259. [O Bibliotece na s. 251-252].

20) L. Dobrzyńska-Rybicka, Z dziejów starych ksiąg przypomniała… „Zapiski Muzealne”, z.1  1916, s. 7-12.

21) J. Kostrzewski, W sprawie przyszłego wzajemnego stosunku bibljoteki i zbiorów Tow. Przyjaciół Nauk do bibljoteki Ces. Wilhelma i Muzeum Prowincjonalnego w Poznaniu, 1918 (Poznań : Druk. Nakł. Braci Winiewiczów).

22) „Inwentarz muzykaliów, map i atlasów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa przyjaciół Nauk w Poznaniu”. [1919-1949 – Rkp. 1410].

23)Regulamin Biblioteki Tow. Przyj. Nauk w Poznaniu. Poznań, I ćwierć XX w.

24)Regulamin Biblioteki Tow. Przyj. Nauk w Poznaniu. [B. m. przed 1920].

25) E. Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerje, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, Warszawa 1926-1927,  t. 2, s. 91-94.

26) A. Wojtkowski, Z dziejów popierania nauki i nauczania w Wielkopolsce, na Śląsku i Pomorzu. „Nauka Polska” 1927, t.6, s.141-195. [O PTPN na s. 181-192, o Bibliotece od s. 186].

27) L. Dobrzyńska-Rybicka, Bibljoteka. [w:] Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu w latach 1857-1927. „Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, t. 50, s. 453-468. Również jako osobna odbitka pod tytułem: Bibljoteka Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Napisała … Poznań 1928.

28) A. Wojtkowski, Historja Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu. Z polecenia Towa-rzystwa napisał … [w:] Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu w latach 1857-1927. „Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”,t. 50. Poznań, PTPN, 1928. [O Bibliotece na s. 271-280, 425-428].

29) L. Dobrzyńska-Rybicka, Co nam mówią stare księgi? Z dziejów Biblioteki T.P.N. „Kurier Poznański” 1928, nr 278, s. 17-18.

30) L. Dobrzyńska-Rybicka, Biblioteka Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu. Poznań 1929. [Odbitka z: Biblioteki wielkopolskie i pomorskie. Praca zbior. pod red. Stefana Wierczyńskiego. Poznań 1929, s. 39-71].

31) L. Dobrzyńska-Rybicka, A. Koehlerówna, Katalog druków Pol. XVI w., znajdujących się w Bibliotece T.P.N. w Poznaniu,Poznań 1929.

32)Trzy katalogi wielkopolskie. „Dziennik Poznański” 1929, nr 134, s. 3 [dot. m.in. L. Dobrzyńska-Rybicka, Koehlerówna A., Katalog druków Pol. XVI w., znajdujących się w Bibliotece T.P.N. w Poznaniu].

33) Z. Lisowski, Życie naukowe współczesnego Poznania. „Nauka Polska”, Warszawa 1936, t. 21, s. 135-202. [O Bibliotece na s. 189-190].

34) J. B[aumgart], Biblioteka Towarzystwa Przyjaciół Nauk w P[oznaniu] w latach 1937-1938. „Przegląd Biblioteczny” R. 13: 1939 z. 1, s. 61-62.

35) J. Eckhard, Humor, satyra i karykatura w grafice. „Przegląd Graficzny, Wydawniczy i Papierniczy” 1939 nr 14, s. 140-142 [zbiory działu humoru i karykatury w gabinecie rycin Biblioteki PTPN].

36) Z. Lisowski, Straty naukowe Poznania. „Przegląd Zachodni” 1945, nr 2/3, s. 132-133.

POZA PTPN – BR. NR.

37) J. Baumgart, Zbiory naukowe PTPN w czasie okupacji i stan obecny. „Przegląd Wielko-polski” R. 2: 1946 s. 324-331.

38) J. Baumgart, „Losy Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Odbudowa Biblioteki w latach 1945-1946” [Maszynopis – Rkp. 1282]

   1. „Losy Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, grudzień 1946, k. 1-17.

   2. „Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (odbudowa Biblioteki w latach 1945-46)”, styczeń 1947,  k. 18-20.

39) A. Koehlerówna, „Dziennik Anieli Koehlerówny 22.II.1945-21.XII.1946” [Rękopiśmienne notatki związane z poszukiwaniami i odbieraniem rozproszonego w czasie II wojny księgozbioru oraz pracami mającymi na celu ponowne uruchomienie Biblioteki - Rkp. 1287].

40) J. Baumgart,Stan Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. „Książka i Kultura” 1947 nr 10 s. 3-5.

41) Z. Grot, Otwarcie Biblioteki Tow. Przyjaciół Nauk w Poznaniu. „Kronika Miasta Poznania” 1947 s. 271-274.

42) Z. Karczewska-Markiewicz, Starodruki obrosły pleśnią. „Rzeczpospolita” 1947 nr 319 s. 6.

43) Z. Lisowski,  Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w latach 1927-1947. Poznań 1947.  [O Bibliotece na s. 6-7, 17, 20-22, 47-49, 56-58].

44) M. Postępska, Otwarcie Biblioteki PTPN. „Bibliotekarz” R. 15: 1948 nr 1 s.18-19.

45) A. Koehlerówna, W. Jarosławska, Wykaz Ważniejszych Przybytków. Nr 5/7 Wpływy w latach 1952-1954,  Poznań 1952.

46) M. Wojciechowska, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Poznań 1952. [O Bibliotece na s. 9-10, 17].

47) M. Wojciechowska, Z życia Towarzystw Naukowych na Ziemiach Zachodnich. „Przegląd Zachodni”, 1952 nr 9/10 s. 218-235. [O Bibliotece na s. 222-223].

(gar), Piękna karta działalności Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Bezcenny księgozbiór zawierający starodruki i inkunabuły stoi do dyspozycji naukowców i miłośników książki. „Express Poznański” 1953 nr 76 s. 4.

48) T. Dobrowolski, 100-lecie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. „Kultura i Społeczeństwo”, Warszawa 1957, t.1 nr 3, s. 193-197. [O Bibliotece na s. 194].

49) Z. Grot, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. „Kronika Miasta Poznania” R. 25: 1957 nr 1/2 s. 85-96. [O Bibliotece wzmianka na s. 91].

50) A. Koehlerówna, Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1857-1957. Poznań 1957. „Roczniki Historyczne” R. 23 : 1957. Księga pamiątkowa w stulecie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, s. 381-430. [Również jako osobna nadbitka].

51) A. Koehlerówna, Stulecie Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. „Przegląd Biblioteczny” 25: 1957 z. 4 s. 377-378.

52) M. Witkowski, 100 lat PTPN i jego zbiorów. Przewodnik po wystawie jubileuszowej. Poznań 1957.  [O Bibliotece nas. 28-30].

53) M. Wojciechowska, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk po drugiej wojnie światowej. „Roczniki Historyczne” R. 23 : 1957. Księga pamiątkowa w stulecie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, s. 509-559. [O Bibliotece na s. 510-511].

54) A. Wojtkowski, Stulecie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. „Roczniki Historyczne” R. 23 : 1957. Księga pamiątkowa w stulecie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, s. 311-351. [O Bibliotece na s. 332-333, 335].     

55) T. Alek-Kowalski, Prywatny mecenat nauki od powstania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk do roku 1918, [w tegoż:] Formy organizacji i popierania nauki w Wielkopolsce. Socjologiczne studium porównawcze. Wrocław – Warszawa – Kraków 1970, s. 142-190. [O Bibliotece na str. 148].

56) J. Osięgłowski, Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w pracach studium regionalnego. „Bibliotekarz” R. 35: 1968 nr 7/8 s. 208-210.

57) H. Ganińska, Calissiana w Bibliotece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 1972 [również:] „Rocznik Kaliski” R. 5: 1972 s. 341-348.

58) Z. Kaczmarczyk, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (1857-1977). „Nauka Polska”25: 1977 nr 6 s. 49-54. [Również jako osobna nadbitka. O Bibliotece na s. 51, 52, 53].

59) R. Marciniak, Zbiory biblioteczne Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. [w:] Zbiory Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Katalog wystawy. Poznań 1982, s. 33-36.

60) B. Olejniczak, Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. [w:] Dzieje Poznania i województwa poznańskiego (w granicach z 1974 r.). Informator o materiałach archiwalnych, t. 2, red. Cz. Skopowski, Warszawa 1982, s. 489-498.

61)125 lat w służbie nauki 1857-1982. Oprac. R. Marciniak. Poznań 1982. [O Bibliotece na s.13-14, 23-24].

62)Veritate et scientia. Księga pamiątkowa w 125-lecie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Pod red. A. Gąsiorowskiego. Warszawa – Poznań 1982. [O Bibliotece na s. 26-29, 69-70].

63) Z. Zakrzewski, Studwudziestopięciolecie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. „Nauka Polska”30: 1982 nr 4 s. 75-84. [Również jako osobna nadbitka. O Bibliotece na s. 76, 79, 81, 82, 83].

64) R. Marciniak, Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. [w:] Biblioteki Wielkopolski. Poznań 1983, s. 170-179.

65) R. Marciniak, Związki Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z regionem wielkopolskim dawniej i dziś. Informator Regionalisty [Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne] 1983, z. 3, s. 30-34.

66) Z. Zakrzewski, Wkład PTPN do nauki i kultury. „Nauka Polska”32: 1984 nr 1, s. 95-99. [W całym artykule wzmianki o Bibliotece.Również jako osobna nadbitka].

67) R. Marciniak, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. „Rocznik Gorzowski”1988 s. 63-68. [O Bibliotece w punkcie 4].

68) E. Stelmaszczyk, Katalog starych druków Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Polonica XVI wieku, Poznań 1991.

69) H. Mieczkowska, Katalog starych druków. Katalog starych druków Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół nauk: polonica XVI wieku. Oprac. Elżbieta Stelmaszczyk. Poznań 1991, X, 194 s., „Przegląd Biblioteczny” R. 60: 1992 z. 1/4 s. 88-94 [recenzja].

70) A. Drwęska, Aniela Koehlerówna (1882-1969): pół wieku z książką, czytelnikami, biblioteką. Praca magisterska, Poznań 1998 [Rkp. 1938].

71) R. Marciniak, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk: rok założenia 1857. Poznań 2001. [O Bibliotece na s. 11, 20].

72) R. Marciniak, Cztery podręczniki medyczne Piotra Wedelicjusza z Obornik w Bibliotece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (uwagi kodykologiczne). [w:] Scriptura custos memoriae. Pod red. D. Zydorek, Poznań 2001, s. 425-435.

73) A. Nowacka, Ludwika Dobrzyńska-Rybicka 1868–1958. [w:] Słownik bibliotekarzy wielkopolskich 1918–2000. Pod red. Franciszka Łozowskiego, Poznań 2001, s. 44–49.

74) J. Pietrowicz, Erzepki Bolesław (1852-1932), [w:] Słownik bibliotekarzy wielkopolskich 1918-2000. Pod red. Franciszka Łozowskiego, Poznań 2001, s. 52-55. Przedruk: „Gazeta Wyborcza”, Poznań 2006 nr 85, s. 10.

75) J. Pietrowicz, Koehlerówna Aniela (1882-1969), [w:] Słownik bibliotekarzy wielkopolskich 1918-2000. Pod red. Franciszka Łozowskiego, Poznań 2001, s. 78-81. Przedruk: „Gazeta Wyborcza”, Poznań 2007 nr 72, s. 10.

76) J. Pietrowicz, Mickiewicziana w zbiorach Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, [w:] W dwusetną rocznicę urodzin Adama Mickiewicza. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Pod red. J. Świdzińskiego, Poznań 2001, s. 383-387.

77)Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Informator. Oprac. zbiorowe pod red. Ryszarda Marciniaka, Poznań 2002.

78) B. Olejniczak, J. Pietrowicz, Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, [w:] Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce. Oprac. D. Kamolowa przy współudziale T. Sieniateckiej, Warszawa 2003, s. 282-287; [wersja angielska: Manuscript collections in libraries and museums in Poland, comp. by Danuta Kamolowa, Warszawa 2007].

79) J. Pietrowicz, Krasiński w zbiorach Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. [w:] Wydalony z Parnasu. Księga poświęcona pamięci Zygmunta Krasińskiego. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Pod red. J. Świdzińskiego, Poznań 2003, s. 13-17. 

80) J. Pietrowicz, Zamoyscy i Cieszkowscy we wspomnieniach Klary Dembińskiej. [Z rękopisu Biblioteki PTPN]. „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 2003 z. 26, s. 81-95. Przedruk fragmentów jako: Cieszkowscy we wspomnieniach Klary Dembińskiej (1829-1910), „Wieści Akademickie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” 2010 nr specjalny (XVII) s. 23-26.

81) A. M. Kielak, Zielnik Elizy Orzeszkowej. Nieznany zabytek botaniczny przechowywany w zbiorach Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2004.

82) A. Król, H. Król, J. Pietrowicz, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. [w:] Słownik polskich towarzystw naukowych, T. 1, Towarzystwa naukowe działające obecnie w Polsce, red. nauk. Barbara Sordylowa, Warszawa 2004, s. 72-80.

83) J. Pietrowicz, [Noty katalogowe listów Johanna Metziga ze zbiorów Biblioteki PTPN]. [w:] Dr Johann Metzig. Orędownik spraw Polski w XIX wieku, Leszno 2004, s. 38-39.

84) R. Marciniak, Skarby Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. „Iks” 2006, s. 38-39.

85) Z. Przychodniak, Wierzenickie niedyskrecje. Nieznany list Zygmunta Krasińskiego do Augusta Cieszkowskiego, Poznań 2006.

86) A. Wagner, Oprawy druków z księgozbioru Andrzeja Opalińskiego (1540-1593) w zbiorach Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Bibliologia V, Nauki Humanistyczno-Społeczne”, z. 376, Toruń 2006, s. 115-160.

87) M. Głowacka-Helak, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu i Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w latach 1919 – 1953. Od współpracy do przyjaznego współistnienia. „Biblioteka” 2007 nr 11 (20), s. 45-62.

88) R. Marciniak, Związki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z polskimi ośrodkami naukowymi w okresie zaborów. „Prace Komisji Historii Nauki, Polska Akademia Umiejętności” t. 8 : 2007 s. 275-315. [O Bibliotece na s. 285-289].

89)Inwentarz rękopisów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (sygn. 1-1950). Oprac. B. Olejniczak, J. Pietrowicz, Warszawa 2008.

90) I. Pempera, Kolekcja argentyńska w Bibliotece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. „Biblioteka” 2010 nr 14 (23) s. 261-267.

91) J. Pietrowicz, Ryszard Marciniak – historyk, bibliotekarz, redaktor „Kroniki Wielkopol-ski”.„Kronika Wielkopolski” 2010 nr 4 (136) s. 81-85.

92) J. Pietrowicz, Nieznany wiersz Adama Mickiewicza? Rękopis tekstów poetyckich z pierw-szej połowy XIX wieku w Bibliotece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Komunikat. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 17 (37), UAM, Poznań 2010 s. 297-307.

93) M. Boksa, Spuścizny konserwatorów zbiorów, kierowników i dyrektorów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. „Biblioteka” 2011 nr 15 (24) s. 73-95.

94) Z. Dambek, Nieznany wiersz Adama Mickiewicza „[W albumie księcia Golicyna]”?. „Pamiętnik Literacki” t. 102 : 2011 z. 1, s. 179-187.

95)Laboremus! List Augusta Cieszkowskiego do Teodora Dembińskiego. [Ze zbiorów Biblioteki PTPN]. Oprac. J. Pietrowicz. „Wieści Akademickie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” 2011 numer specjalny (XVIII) s. 22-23.

96) E. Stelmaszczyk, Elektroniczna baza opraw zabytkowych w Bibliotece PTPN – punkt zwrotny w polskiej tegumentologii [w:] Ochrona Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Digitalizacja… i co dalej? Materiały pokonferencyjne pod red. merytoryczną Beaty Czekaj-Wiśniewskiej. Warszawa 2011, s. 23-30.

97)  J. Pietrowicz, E. Stelmaszczyk, Katalog rękopisów i druków z księgozbioru Andrzeja Opalińskiego[w:] Księgozbiór wielkopolskiego magnata. Andrzej Opaliński (1540-1593).Tom studiów pod redakcją A. Wagnera, Poznań 2011, 243 – 264.

98) E. Stelmaszczyk, Księgozbiór Andrzeja Opalińskiego (154001593) – próba rekonstrukcji [w:] Księgozbiór wielkopolskiego magnata. Andrzej Opaliński (1540-1593). Tom studiów pod redakcją A. Wagnera, Poznań 2011,s.57 – 103.

99)  August Cieszkowski o gospodarce leśnej. List do synów ze zbiorów Biblioteki Poznań-skiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (rękopis 1875, k. 3-4). Oprac. J. Pietrowicz. „Wieści Akademickie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” 2012 nr 9-10 (168-169) s. 24.

100) B. Szopa-Strzelczyk, Poradniki reguł dobrego wychowania (savoir-vivre’u). [Ze zbiorów Biblioteki PTPN]. „Rocznik Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo” 2012, s. 65-72.

101) Listy Augusta Cieszkowskiego do Józefa Morawskiego. [Ze zbiorów Biblioteki PTPN] Oprac. J. Pietrowicz. „Wieści Akademickie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” 2012 nr 11-12 (170-171) s. 28-29.

102) J. Pietrowicz, Wizerunek Pana Jezusa ze zbiorów Biblioteki PTPN, „Zbawiciel. Miesięcznik parafii Najświętszego Zbawiciela w Poznaniu” 2013 nr 4 (315) s. 4.

103)  J. Pietrowicz, Archiwum dra Wojciecha Józefa Skowrońskiego. „Rocznik Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego «Gniazdo»” R. 7 : 2013 s. 24-29.

 

Sporządziły: Bogumiła Szopa-Strzelczyk i Joanna Pietrowicz.

* SPRAWOZDANIA – SZCZEGÓŁY:

– Biblioteka [PTPN].  Spraw. PTPN 1950-51 s. 177-181.

– Biblioteka [PTPN] w latach 1952-1954. Spraw. PTPN 1952-54 s. 219-226.

– Biblioteka [PTPN w 2 półroczu 1956]. Spraw. PTPN 1956 nr 3 s. 104-106.

– Biblioteka [PTPN]. Spraw. PTPN 1956 nr 1 s. 147-149, 157-158; nr 3 s. 104-106.

– Biblioteka [PTPN]. Spraw. PTPN 1957 nr 1 s. 183-185, nr 3 s. 342-345.

– Biblioteka [PTPN].  Spraw. PTPN 1958 nr 1 s. 120-122, nr 3 s. 254-255, 258-261, tabl.

– Biblioteka [PTPN w r. 1958 i 1959]. Spraw. PTPN 1959 nr 1 s. 122-124, 126-128; nr 3 s. 265-268; 1960 nr 1 s. 145-146, 148-149, nr 5 s. 425-428.

– Biblioteka [PTPN w r. 1962].  Spraw. PTPN 1962, nr 3, s. 356-359.

– Biblioteka [PTPN w 1972 r.]. Spraw. PTPN 1972 nr 2 (90) s. 170-174.

– Biblioteka [PTPN]. Spraw. PTPN 1976 s. 22-25.

– Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Sprawozdanie Zarządu z   Działalności Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1981/83 nr 1 s. 39-43.

– Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Spraw. PTPN 1987/89 nr 3 s. 39-47.

– Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Towarzystwa. PTPN  nr 4 (1993) s. 33-39.

– Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Oprac. R. Marciniak. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Towarzystwa. PTPN nr 5 (1993/95) s. 34-40; nr 6 (1996/98), s. 36-43.

– Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Oprac. R. Marciniak. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Towarzystwa. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Nr 7: 1999/2001 s. 45-51.