Dziedzictwo kulturowe - Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

W roku 2015 Biblioteka PTPN otrzymała dotację w ramach priorytetu Dziedzictwo kulturowe - Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego.

Program dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpisał się w strategię działania Towarzystwa, które prowadzi ogólnie dostępną bibliotekę naukową. Stopniowa cyfryzacja jej zbiorów jest istotna nie tylko dla budowania w Polsce społeczeństwa informacyjnego. Dzięki digitalizacji tworzone są powszechnie dostępne repozytoria, a jednocześnie oryginalne zbiory można zachować dla następnych pokoleń czytelników.
Udział w programie ministerialnym w roku 2015 umożliwił Bibliotece PTPN realizację zadania „Digitalizacja obiektów z historycznych kolekcji w zbiorach Biblioteki PTPN i ich udostępnienie”. W postaci cyfrowej udostępniliśmy w domenie publicznej 4500 obiektów z kolekcji ikonograficznej oraz czasopismo „Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Posen = Dziennik Urzędowy Królewskiey Regencyi w Poznaniu” z lat 1864­1903, 1905-1910. Z owych 46 roczników z dodatkami pt. „Öffentlicher Anzeiger = Publiczny Donosiciel” można było dotychczas korzystać jedynie w czytelni Biblioteki PTPN.

Baza  Ikonografii  PTPN
Kolekcja ikonografii Biblioteki PTPN została zgromadzona po II wojnie światowej. Składa się głównie z obiektów dokumentujących historię, życie kulturalne, naukowe i społeczne Wielkopolski od 2. poł. XIX do XXI w. Zbiór aktualnie liczy 1184 jednostki, w tym około 9000 fotografii, druków albumowych, oryginalnych grafik i prac rysunkowych. Obiekty przedstawiają m.in. wizerunki sławnych Polaków (np. Hipolita Cegielskiego, Dezyderego Chłapowskiego, Augusta Cieszkowskiego, Stefana Garczyńskiego, Zygmunta Krasińskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Karola Libelta, Jacka Malczewskiego, Macieja Mielżyńskiego, Józefa Norblina, Heliodora Święcickiego, Wojciecha Trąmpczyńskiego i Wincentego Witosa). Ważną część zbioru stanowią powstałe w różnych okresach historycznych widoki budowli Poznania oraz Wielkopolski,  niektóre ukazujące nieistniejące obecnie obiekty. Przykładem jest zbiór fotografii niezrealizowanych projektów budynków Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu w 1929 r., a także kolekcja pocztówek ze zbiorami dawnego Muzeum im. Mielżyńskich, działającego w PTPN na przełomie XIX i XX w. Niektóre obiekty ze zbiorów ikonograficznych przedstawiają widoki różnych miejscowości w Polsce (np. Częstochowa, Kalisz, Kraków, Leszno, Warszawa) oraz za granicą (Belgia, Francja, Niemcy, Słowacja, Włochy).
Obok skanów poszczególnych jednostek w Bazie Ikonografii PTPN umieszczono opisy uwzględniające autora, tytuł, numer inwentarzowy (sygnaturę), czas powstania, opis fizyczny oraz dane dotyczące uwiecznionych osób i obiektów.
Materiał ikonograficzny wybrany do digitalizacji można przeglądać za pośrednictwem strony internetowej Biblioteki PTPN (zakładka Cyfrowe kolekcje ikonograficzne).

Cyfrowa kolekcja „Dziennika Urzędowego Królewskiey Regencyi w Poznaniu”
„Dziennik Urzędowy Królewskiey Regencyi w Poznaniu” wraz z dodatkiem, czyli „Publicznym Donosicielem” ukazywał się w latach 1816-1919. Czasopismo drukowano w Poznaniu w Drukarni Nadwornej W. De­ckera i Spółki.
Do roku 1875 redagowano pismo równolegle w jęzkach niemieckim i polskim, choć więcej było oczywiście było tekstów po niemiecku. W „Dzienniku” były to głównie rozporządzenia Jego Królewskiej Mości dla całego kraju oraz informacje dotyczące innych rejonów niż Wielkie Księstwo Poznańskie. Natomiast w „Donosicielu” umieszczano bardziej urozmaicone wiadomości niż w „Dzienniku”, czasami wręcz zaskakujące. Oprócz listów gończych za osobami poszukiwanymi z różnych powodów (m.in. kradzieży, oszustwa, morderstwa, pojedynku, tułactwa i prostytucji), informacje o znalezionych zwłokach z dokładnym opisem wyglądu nieboszczyka, ogłoszenia o licytacjach majątków, wiadomości „giełdowe”, ogłoszenia osób prywatnych i wiele, wiele innych. Niektóre z ogłoszeń – np. licytacje, listy gończe, rozdzielność majątkowa – powtarzano kilka razy.
Czasopismo „Dziennik Urzędowy” zostało opublikowane w kolekcjach wydzielonych  Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Zasoby czasopisma będą również dostępne za pośrednictwem Federacji Bibliotek Cyfrowych oraz Biblioteki Europeana.

Patronat medialny nad zadaniem objęły lokalne media: TVP S.A. Oddział w Poznaniu oraz Wielkopolska Telewizja Kablowa Sp. z o.o.