Publikacje o Bibliotece PTPN

PUBLIKACJE O BIBLIOTECE PTPN

[W układzie chronologicznym – w tym teksty literaturoznawcze i historyczne, powstałe na podstawie zbiorów Biblioteki PTPN].

 

 1. Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego”, Poznań, PTPN, 1860-1928, t. 1-50 [w niektórych Rocznikach sprawozdania Zarządu zawierają informacje o Bibliotece].

 2. Feldmanowski H., Katalog Biblioteki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego z polecenia Towarzystwa spisał i ułożył... Poznań 1869.

 3. Feldmanowski H., Katalog duplikatów z Biblioteki Towarzystwa Przyjaciół Nauk u bibliotekarza Towarzystwa… Poznań 1872.

 4. Akta administracyjne Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z lat 1875-1940. [Rękopis – różne dokumenty, korespondencja związana z działalnością Biblioteki w tych latach – Rkp. 1465].

 5. Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk* – R. 1882 -1885 i następne, patrz: „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” R. 15-44.1917 [ Zmiana tytułu: „Sprawozdanie Towarzystwa Przyjaciół Nauk”] – R.1922.R. 1923 [Zmiana tytułu: „Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Nauk”]R. 1926. 1927 [R.1] [Zmiana tytułu: „Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”] – Nr 90. 1972 [wyd.] 1975.

 1. Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk* – „Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Sprawozdanie Sekretarza Generalnego za rok…”1880, 1955, 1957/58-1960/61. 1961/62 [Zmiana tytułu: „Sprawozdanie Zarządu z Działalności Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”] – 1971/1972. Sprawozdania za lata 1972-1973 nie ukazały się. 1974/75 [ Zmiana tytułu: „Sprawozdanie roczne Sekretarza Generalnego PTPN”]1981/82. Zmiana tytułu: „Sprawozdanie Zarządu z Działalności Towarzystwa…”1981-2017.

 1. K. M., Korrespondencya. Poznań w Październiku 1881 r., „Kronika Rodzinna” 1881, t. 9, nr 20, s. 628-630 [wzmianka].

 2. Biblioteka i Muzeum, „Dziennik Poznański” 1881, nr 281, s. 1. [Anonimowy artykuł dotyczący wyboru nowego konserwatora i przedstawiający zbiory].

 3. Zarząd poznańskiego Towarzystwa przyjaciół nauk [!] ogłasza niniejszym konkurs na posadę konserwatora w zakładzie Towarzystwa… „Dziennik Poznański” 1881, nr 281, s. 2-3.

 4. W sprawie Tow. Przyjaciół nauk [!], „Dziennik Poznański” 1881, nr 283, s. 1-2. [Przedruk listu czł. TPN, komentarz od redakcji].

 5. Otwarcie gmachów i zbiorów Towarzystwa przyjaciół nauk w Poznaniu. „Dziennik Poznański” 1882, nr 257, s. 1-2. [O Bibliotece – przemówienie konserwatora K. Kanteckiego].

 6. Towarzystwo Przyjaciół Nauk, „Kurier Poznański” 1882, nr 257, s. 1-3. [O Bibliotece i zbiorach: Przemówienie konserwatora na s. 2-3].

 7. Kantecki K., Katalog duplikatów z Biblioteki Towarzystwa Przyjaciół Nauk, które można nabywać u Konserwatora Zbiorów Towarzystwa Klemensa Kanteckiego. Poznań 1883. [O Bibliotece na s. 258 – Rkp. 1405 oraz: 125256. I, 89956. I].

 8. Callier E., Spis map geograficznych w zbiorach Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego. [Wyimek z: „Sprawozdanie z czynności Towarzystwa Przyjaciół Nauk z roku 1883”] [Poznań 1884], [oraz w:] Sprawozdanie z czynności Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego z roku 1833, Poznań 1884.

 9. Od Zarządu Tow. Przyjaciół Nauk w Poznaniu oraz Ustawy dla czytelni Towarzystwa przyjaciół nauk w Poznaniu, „Dziennik Poznański” 1892 nr 263, s. nlb. 4.

 10. Bogusławski W., Wizerunek czynności Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego. Z powodu jubileuszu 50-letniej pracy literackiej hrabiego Augusta Cieszkowskiego, prezesa Towarzystwa. Petersburg 1894 (Odb. z „Charitas”: księga zbiorowa wydana na rzecz R.-K. Towarzystwa Dobroczynności przy Kościele św. Katarzyny w Petersburgu”) [O Bibliotece na s. 10, 17, 21-23, 31].

 11. Erzepki E., Katalog duplikatów Biblioteki Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu, Poznań 1897.

 12. Die „Bibliothekopolis Posen”, „Posener Zeitung” 1899, nr 150.

 13. Kościński K., Towarzystwo Przyjaciół Nauk [w:] Książka jubileuszowa „Dziennika Poznańskiego” 1859-1909. Poznań, Druk. Dziennika Poznańskiego,1909, s.198-201.[O Bibliotece na s. 199].

 14. Karwowski S., Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu, „Książka. Miesięcznik poświęcony krytyce i bibliografii polskiej” pod red. L. Bernackiego. Lwów, Ossolineum, 1914, nr 4-5, s. 249-259. [O Bibliotece na s. 251-252].

 15. Dobrzyńska-Rybicka L., Z dziejów starych ksiąg przypomniała… „Zapiski Muzeal-ne”, z.1 1916, s. 7-12.

 16. Kostrzewski J., W sprawie przyszłego wzajemnego stosunku bibljoteki i zbiorów Tow. Przyjaciół Nauk do bibljoteki Ces. Wilhelma i Muzeum Prowincjonalnego w Pozna-niu, 1918 (Poznań : Druk. Nakł. Braci Winiewiczów).

 17. Inwentarz muzykaliów, map i atlasów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu. [1919-1949 – Rkp. 1410].

 18. Regulamin Biblioteki Tow. Przyj. Nauk w Poznaniu, Poznań, I ćwierć XX w.

 19. Regulamin Biblioteki Tow. Przyj. Nauk w Poznaniu, [B. m. przed 1920].

 20. Chwalewik E., Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerje, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, Warszawa 1926-1927, t. 2, s. 91-94.

 21. Wojtkowski A., Z dziejów popierania nauki i nauczania w Wielkopolsce, na Śląsku i Pomorzu, „Nauka Polska” 1927, t.6, s.141-195. [O PTPN na s. 181-192, o Bibliotece od s. 186].

 22. Dobrzyńska-Rybicka L., Bibljoteka [w:] Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu w latach 1857-1927, „Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, t. 50, s. 453-468. Również jako osobna odbitka pod tytułem: Bibljoteka Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Napisała… Poznań 1928.

 23. Wojtkowski A., Historja Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu. Z polecenia Towarzystwa napisał … [w:] Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu w latach 1857-1927. „Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, t. 50, Poznań, PTPN, 1928. [O Bibliotece na s. 271-280, 425-428].

 24. Dobrzyńska-Rybicka L., Co nam mówią stare księgi? Z dziejów Biblioteki T.P.N., „Kurier Poznański” 1928, nr 278, s. 17-18.

 25. Dobrzyńska-Rybicka L., Biblioteka Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu. Poznań 1929. [Odbitka z: Biblioteki wielkopolskie i pomorskie. Praca zbior. pod red. Stefana Wierczyńskiego, Poznań 1929, s. 39-71].

 26. Dobrzyńska-Rybicka L., A. Koehlerówna, Katalog druków Pol. XVI w., znajdujących się w Bibliotece T.P.N. w Poznaniu, Poznań 1929.

 27. Trzy katalogi wielkopolskie, „Dziennik Poznański” 1929, nr 134, s. 3 [dot. m.in. L. Dobrzyńska-Rybicka, Koehlerówna A., Katalog druków Pol. XVI w., znajdujących się w Bibliotece T.P.N. w Poznaniu].

 28. Lisowski Z., Życie naukowe współczesnego Poznania, „Nauka Polska”, Warszawa 1936, t. 21, s. 135-202. [O Bibliotece na s. 189-190].

 29. J. B[aumgart], Biblioteka Towarzystwa Przyjaciół Nauk w P[oznaniu] w latach 1937-1938, „Przegląd Biblioteczny” R. 13: 1939, z. 1, s. 61-62.

 30. Eckhard J., Humor, satyra i karykatura w grafice, „Przegląd Graficzny, Wydawniczy i Papierniczy” 1939, nr 14, s. 140-142. [Zbiory działu humoru i karykatury w gabinecie rycin Biblioteki PTPN].

 31. Lisowski Z., Straty naukowe Poznania, „Przegląd Zachodni” 1945, nr 2/3, s. 132-133 [poza ptpn – br. nr.].

 32. Baumgart J., Zbiory naukowe PTPN w czasie okupacji i stan obecny, „Przegląd Wielkopolski” R. 2: 1946, s. 324-331.

 33. Koehlerówna A., Dziennik Anieli Koehlerówny 22.II.1945-21.XII.1946 [Rękopi-śmienne notatki związane z poszukiwaniami i odbieraniem rozproszonego w czasie II wojny księgozbioru oraz pracami mającymi na celu ponowne uruchomienie Biblioteki – Rkp. 1287].

 34. Baumgart J., Losy Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Odbudowa Biblioteki w latach 1945-1946 [maszynopis – Rkp. 1282]

   1. Losy Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, grudzień 1946, k. 1-17.

   2. Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (odbudowa Biblioteki w latach 1945-46), styczeń 1947, k. 18-20.

 35. Baumgart J., Stan Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, „Książka i Kultura” 1947, nr 10, s. 3-5.

 36. Grot Z., Otwarcie Biblioteki Tow. Przyjaciół Nauk w Poznaniu, „Kronika Miasta Poznania” 1947, s. 271-274.

 37. Karczewska-Markiewicz Z., Starodruki obrosły pleśnią, „Rzeczpospolita” 1947, nr 319, s. 6.

 38. Lisowski Z., Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w latach 1927-1947, Poznań 1947. [O Bibliotece na s. 6-7, 17, 20-22, 47-49, 56-58].

 39. Postępska M., Otwarcie Biblioteki PTPN, „Bibliotekarz” R. 15: 1948 nr, 1 s.18-19.

 40. Koehlerówna A., W. Jarosławska, Wykaz Ważniejszych Przybytków. Nr 5/7 Wpływy w latach 1952-1954, Poznań 1952.

 41. Wojciechowska M., Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 1952.

[O Bibliotece na s. 9-10, 17].

 1. Wojciechowska M., Z życia Towarzystw Naukowych na Ziemiach Zachodnich, „Przegląd Zachodni”, 1952, nr 9/10, s. 218-235. [O Bibliotece na s. 222-223].

 2. (gar), Piękna karta działalności Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Bezcenny księgozbiór zawierający starodruki i inkunabuły stoi do dyspozycji naukowców i miłośników książki, „Express Poznański” 1953, nr 76, s. 4.

 3. Dobrowolski T., 100-lecie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, „Kultura i Społeczeństwo”, Warszawa 1957, t.1, nr. 3, s. 193-197. [O Bibliotece na s. 194].

 4. Grot Z., Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, „Kronika Miasta Poznania”

R. 25: 1957, nr 1/2, s. 85-96. [O Bibliotece wzmianka na s. 91].

 1. Koehlerówna A., Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1857-1957, Poznań 1957, „Roczniki Historyczne” R. 23: 1957. Księga pamiątkowa w stulecie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, s. 381-430. [Również jako osobna nadbitka].

 2. Koehlerówna A., Stulecie Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, „Przegląd Biblioteczny” 25: 1957, z. 4, s. 377-378.

 3. Witkowski M., 100 lat PTPN i jego zbiorów. Przewodnik po wystawie jubileuszowej, Poznań 1957. [O Bibliotece na s. 28-30].

 4. Wojciechowska M., Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk po drugiej wojnie światowej, „Roczniki Historyczne” R. 23 : 1957. Księga pamiątkowa w stulecie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, s. 509-559. [O Bibliotece na s. 510-511].

 5. Wojtkowski A., Stulecie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, „Roczniki Historyczne” R. 23 : 1957. Księga pamiątkowa w stulecie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, s. 311-351. [O Bibliotece na s. 332-333, 335].

 6. Osięgłowski J., Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w pracach stu-dium regionalnego, „Bibliotekarz” R. 35: 1968, nr 7/8, s. 208-210.

 7. Alek-Kowalski T., Prywatny mecenat nauki od powstania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk do roku 1918, [w tegoż:] Formy organizacji i popierania nauki w Wielkopolsce. Socjologiczne studium porównawcze, Wrocław – Warszawa – Kraków 1970, s. 142-190. [O Bibliotece na str. 148].

 8. Ganińska H., Calissiana w Bibliotece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 1972 [również:] „Rocznik Kaliski” R. 5: 1972, s. 341-348.

 9. Kaczmarczyk Z., Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (1857-1977), „Nauka Polska” 25: 1977, nr 6, s. 49-54. [Również jako osobna nadbitka. O Bibliotece na s. 51, 52, 53].

 10. Marciniak R., Zbiory biblioteczne Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk [w:] Zbiory Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Katalog wystawy, Poznań 1982, s. 33-36.

 11. Olejniczak B., Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk [w:] Dzieje Poznania i województwa poznańskiego (w granicach z 1974 r.). Informator o materiałach archiwalnych, t. 2, red. Cz. Skopowski, Warszawa 1982, s. 489-498.

 12. 125 lat w służbie nauki 1857-1982. Oprac. R. Marciniak, Poznań 1982. [O Bibliotece na s.13-14, 23-24].

 13. Veritate et scientia. Księga pamiątkowa w 125-lecie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Pod red. A. Gąsiorowskiego, Warszawa – Poznań 1982. [O Bibliotece na s. 26-29, 69-70].

 14. Zakrzewski Z., Studwudziestopięciolecie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, „Nauka Polska” 30: 1982, nr 4, s. 75-84. [Również jako osobna nadbitka. O Bibliotece na s. 76, 79, 81, 82, 83].

 15. Marciniak R., Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk [w:] Biblioteki Wielkopolski, Poznań 1983, s. 170-179.

 16. Marciniak R., Związki Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z regionem wielkopolskim dawniej i dziś, „Informator Regionalisty” [Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne] 1983, z. 3, s. 30-34.

 17. Zakrzewski Z., Wkład PTPN do nauki i kultury, „Nauka Polska” 32: 1984, nr 1, s. 95-99. [W całym artykule wzmianki o Bibliotece. Również jako osobna nadbitka].

 18. Marciniak R., Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, „Rocznik Gorzowski” 1988, s. 63-68. [O Bibliotece w punkcie 4].

 19. Stelmaszczyk E., Katalog starych druków Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Polonica XVI wieku, Poznań 1991.

 20. Mieczkowska H., Katalog starych druków. Katalog starych druków Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół nauk: polonica XVI wieku. Oprac. Elżbieta Stelmaszczyk. Poznań 1991, X, 194 s., „Przegląd Biblioteczny” R. 60: 1992, z.1/4, s. 88-94 [recenzja].

 21. Drwęska A., Aniela Koehlerówna (1882-1969): pół wieku z książką, czytelnikami, biblioteką. Praca magisterska, Poznań 1998 [Rkp. 1938].

 22. Marciniak R., Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk: rok założenia 1857, Poznań 2001. [O Bibliotece na s. 11, 20].

 23. Marciniak R., Cztery podręczniki medyczne Piotra Wedelicjusza z Obornik w Bibliotece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (uwagi kodykologiczne)

[w:] Scriptura custos memoriae. Pod red. D. Zydorek, Poznań 2001, s. 425-435.

 1. Nowacka A., Ludwika Dobrzyńska-Rybicka 1868–1958 [w:] Słownik bibliotekarzy wielkopolskich 1918–2000. Pod red. Franciszka Łozowskiego, Poznań 2001, s. 44–49.

 2. Pietrowicz J., Mickiewicziana w zbiorach Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk [w:] W dwusetną rocznicę urodzin Adama Mickiewicza. Materiały Między -narodowej Konferencji Naukowej. Pod red. J. Świdzińskiego, Poznań 2001, s. 383-387.

 3. Pietrowicz J., Erzepki Bolesław (1852-1932) [w:] Słownik bibliotekarzy wielkopol-skich 1918-2000. Pod red. Franciszka Łozowskiego, Poznań 2001, s. 52-55. Przedruk: „Gazeta Wyborcza”, Poznań 2006, nr 85, s. 10.

 4. Pietrowicz J., Koehlerówna Aniela (1882-1969) [w:] Słownik bibliotekarzy wielkopol-skich 1918-2000. Pod red. Franciszka Łozowskiego, Poznań 2001, s. 78-81. Przedruk: „Gazeta Wyborcza”, Poznań 2007, nr 72, s. 10.

 5. Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Informator. Oprac. zbiorowe pod red. Ryszarda Marciniaka, Poznań 2002.

 6. Pietrowicz J., Krasiński w zbiorach Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk [w:] Wydalony z Parnasu. Księga poświęcona pamięci Zygmunta Krasińskiego. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Pod red. J. Świdzińskiego, Poznań 2003, s. 13-17.

 7. Olejniczak B., J. Pietrowicz, Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk [w:] Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce. Oprac. D. Kamolowa przy współudziale T. Sieniateckiej, Warszawa 2003, s. 282-287; [wersja angielska: Manu-script collections in libraries and museums in Poland, comp. by Danuta Kamolowa, Warszawa 2007].

 8. Pietrowicz J., Zamoyscy i Cieszkowscy we wspomnieniach Klary Dembińskiej. [Z rę-kopisu Biblioteki PTPN], „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 2003, z. 26, s. 81-95. Przedruk fragmentów jako: Cieszkowscy we wspomnieniach Klary Dembińskiej (1829-1910), „Wieści Akademickie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” 2010, nr specjalny (XVII), s. 23-26.

 9. Kielak A. M., Zielnik Elizy Orzeszkowej. Nieznany zabytek botaniczny przechowywa-ny w zbiorach Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2004.

 10. Król A., Król H., Pietrowicz J., Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk [w:] Sło-wnik polskich towarzystw naukowych, T. 1, Towarzystwa naukowe działające obecnie w Polsce, red. nauk. Barbara Sordylowa, Warszawa 2004, s. 72-80.

 11. Pietrowicz J., [Noty katalogowe listów Johanna Metziga ze zbiorów Biblioteki PTPN] [w:] Dr Johann Metzig. Orędownik spraw Polski w XIX wieku, Leszno 2004, s. 38-39.

 12. Marciniak R., Skarby Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, „IKS: Poznański Informator Kulturalny, Sportowy i Turystyczny” 2006, nr 3, s. 38-39.

 13. Przychodniak Z., Wierzenickie niedyskrecje. Nieznany list Zygmunta Krasińskiego do Augusta Cieszkowskiego, Poznań 2006.

 14. Wagner A., Oprawy druków z księgozbioru Andrzeja Opalińskiego (1540-1593) w zbiorach Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Bibliologia V, Nauki Humanistyczno-Społeczne”, z. 376, Toruń 2006, s. 115-160.

 15. Głowacka-Helak M., Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu i Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w latach 1919-1953. Od współpracy do przyjaznego współistnienia, „Biblioteka” 2007, nr 11 (20), s. 45-62.

 16. Marciniak R., Związki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z polskimi ośrod-kami naukowymi w okresie zaborów, „Prace Komisji Historii Nauki, Polska Akademia Umiejętności”, t. 8: 2007, s. 275-315. [O Bibliotece na s. 285-289].

 17. Inwentarz rękopisów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (sygn. 1-1950). Oprac. B. Olejniczak, J. Pietrowicz, Warszawa 2008.

 18. Kuran M., O wariantach kaliskiej edycji „Wojny domowej” Samuela Twardowskiego [w:] „Acta Universitatis Lodzienisis, Folia Librorum” 16. 2010, s. 56-116 [na str. 70-71 wzmianka o rękopisie Biblioteki PTPN]

 19. Bojarski P., Poznań dostał skarby, „Gazeta Wyborcza – Poznań”, 27 kwietnia 2010.

 20. Kozłowski P., Boj, Rękopis odnaleziony, „Gazeta Wyborcza – Lublin”, 4 maja 2010.

 21. Boj, Archiwalne perełki na pokaz, „Gazeta Wyborcza – Poznań”, 12-13 czerwca 2010. 

 22. Dąbkowski B., Filozof zapłacił 300 zł kary, „Polska Głos Wielkopolski”, 13 września 2010.

 23. Przerazić …i olśnić, czyli nowy duch w starych murach. Rozmowa z Arkadiuszem Wagnerem, dyrektorem Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, „Iks. Poznański Informator Kulturalny, Sportowy i Turystyczny”, wrzesień 2010.

 24. Heidelberg, Wierzenica i myśl filozoficzna Augusta Cieszkowskiego, „Wieści Akademickie. Czasopismo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”, nr XVII, 18-21 listopada 2010.

 25. Cieszkowscy we wspomnieniach Klary Dembińskiej, „Wieści Akademickie. Czasopismo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”, nr XVII, 18-21 listopada 2010.

 26. Pietrowicz J., Nieznany wiersz Adama Mickiewicza? rękopis tekstów poetyckich z pierwszej połowy XIX wieku w Bibliotece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Komunikat, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 17(37), Poznań 2010, s. 297-307.

 1. Pempera I., Kolekcja argentyńska w Bibliotece Poznańskiego Towarzystwa

Przyjaciół Nauk, „Biblioteka” nr 14 (23): 2010, s. 261-268.

 1. Torbicka I., Nocne igraszki, „Gazeta Wyborcza” 2011, nr 111.7234, 14-15 maja.

 2. Pietrowicz J., Ryszard Marciniak – historyk, bibliotekarz, redaktor „Kroniki Wielkopolski”, „Kronika Wielkopolski” 2010, nr 4 (136), s. 81-85.

 3. Boksa M., Spuścizny konserwatorów zbiorów, kierowników i dyrektorów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, „Biblioteka” 2011, nr 15 (24), s. 73-95.

 4. Dambek Z., Nieznany wiersz Adama Mickiewicza „[W albumie księcia Golicyna]”?, „Pamiętnik Literacki” t. 102 : 2011, z. 1, s. 179-187.

 5. Księgozbiór wielkopolskiego magnata. Andrzej Opaliński (1540-1593). [Ze zbiorów Biblioteki PTPN] Tom studiów pod redakcją A. Wagnera, Poznań 2011.

 6. Laboremus! List Augusta Cieszkowskiego do Teodora Dembińskiego. [Ze zbiorów Biblioteki PTPN]. Oprac. J. Pietrowicz, „Wieści Akademickie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” 2011, numer specjalny (XVIII), s. 22-23.

 7. Stelmaszczyk E., Elektroniczna baza opraw zabytkowych w Bibliotece PTPN – punkt zwrotny w polskiej tegumentologii [w:] Ochrona Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Digitalizacja… i co dalej? Materiały pokonferencyjne pod red. merytoryczną Beaty Czekaj-Wiśniewskiej, Warszawa 2011, s. 23-30.

 8. Stelmaszczyk E., Księgozbiór Andrzeja Opalińskiego (154001593) – próba rekonstrukcji [w:] Księgozbiór wielkopolskiego magnata. Andrzej Opaliński (1540-1593). Tom studiów pod redakcją A. Wagnera, Poznań 2011. [Ze zbiorów Biblioteki PTPN]

 9. E. W. [oprac.], Magnackie księgi znowu razem. Wystawa w Bibliotece PTPN, „Iks” 4(236) 2011, Poznań 2011, s. 80-81.

 10. WJP, Księgozbiór Andrzeja Opalińskiego, „Spotkania z zabytkami”, XXXV: 2011, nr 7-8 (293-294), s. 27.

 11. August Cieszkowski o gospodarce leśnej. List do synów ze zbiorów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (rękopis 1875, k. 3-4). Oprac. J. Pietro-wicz, „Wieści Akademickie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” 2012, nr 9-10 (168- 169), s. 24.

 12. Szopa-Strzelczyk B., Poradniki reguł dobrego wychowania (savoi-vivre’u) [Ze zbiorów Biblioteki PTPN], „Rocznik Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicz -nego «Gniazdo»” 2012, s. 65-72.

 13. Listy Augusta Cieszkowskiego do Józefa Morawskiego. [Ze zbiorów Biblioteki PTPN] Oprac. J. Pietrowicz, „Wieści Akademickie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” 2012, nr 11-12 (170-171), s. 28-29.

 14. Pietrowicz J., Wizerunek Pana Jezusa ze zbiorów Biblioteki PTPN, „Zbawiciel. Miesięcznik parafii Najświętszego Zbawiciela w Poznaniu” 2013, nr 4 (315), s. 4.

 15. Działo się 130 lat temu… Korespondencja Augusta Cieszkowskiego ze zbiorów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (rękopis 1873 k. 164-165), oprac. J. Pietrowicz, „Wieści Akademickie. Czasopismo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” 2013 nr 11-12 (182-183) s. 28-29.

 16. Pietrowicz J., Najstarsze polskie dzieła przyrodnicze ze zbiorów Biblioteki

 17. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, „Wieści Akademickie. Czasopismo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” 2013 nr 11-12 (182-183) s. 48-49.

 18. Pietrowicz J., Christian Gottfried Daniel Nees von Esenbeck (1776-1858) i jego dzieła przyrodnicze. Ze zbiorów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, „Wieści Akademickie. Czasopismo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” 2014 nr 1-2 (184-185) s. 36-37.

 19. Pietrowicz J., Archiwum dra Wojciecha Józefa Skowrońskiego, „Rocznik Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego «Gniazdo»” R. 7 : 2013, s. 24-29.

 20. Pietrowicz J., „Zielnik Elizy Orzeszkowej. Z pól, łąk i lasów nadniemeńskich miejscowości: Miniewicze, Poniżany, Hledowicze, Kowszow, Poniemuń, Horny, Kołpaki”. Ze zbiorów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, „Wieści

 21. Akademickie. Czasopismo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” 2013, nr 9-10(180-181), s. 33-34.

 22. Działo się 130 lat temu… Korespondencja Augusta Cieszkowskiego ze zbiorów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (rękopis 1873 k. 164-165), oprac. J. Pietrowicz., „Wieści Akademickie. Czasopismo Uniwersytet Przyrodniczego w Poznaniu” 2013, nr 11-12 (182-183), s. 28-29.

 23. Pietrowicz J., Najstarsze polskie dzieła przyrodnicze ze zbiorów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. „Wieści Akademickie. Czasopismo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” 2013, nr 11-12 (182-183), s. 48-49.

 24. Pietrowicz J., Christian Gottfried Daniel Nees von Esenbeck (1776-1858) i jego dzieła przyrodnicze. Ze zbiorów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, „Wieści Akademickie. Czasopismo Uniwersytetu Przyrodniczego w Po-znaniu” 2014, nr 1-2 (184-185), s. 36-37.

 25. Pietrowicz J., Giovanni Battista Ferrari i jego publikacje botaniczne. Ze zbiorów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, „Wieści Akademickie. Czasopismo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” 2014, nr 3-4 (186-187),s. 60-61.

 26. Pietrowicz J., Księgozbiór Augusta Cieszkowskiego w zbiorach Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, „Wierzeniczenia” 2014, nr 1 (106), s. 20-23.

 27. Pihan-Kijasowa A., J. Pietrowicz, Dobrosława Gucia: August hr. Cieszkowski – trzykrotny prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu [w:] Nie tylko Wierzenica. O Auguście Cieszkowskim w dwusetną rocznicę urodzin, pod red. Józefa Banaszaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań 2014, s. 47-74.

 28. Święcicki J., Listy z Królewca, oprac. nauk. T. Kupś [Na podstawie m.in. rękopisów Biblioteki PTPN], Toruń 2014.

 29. Pietrowicz J., Giovanni Battista Ferrari i jego publikacje botaniczne. Ze zbiorów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, „Wieści Akademickie. Czasopismo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” 2014 nr 3-4 (186-187) s. 60-61.

 30. Pietrowicz J, Księgozbiór Augusta Cieszkowskiego w zbiorach Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, „Wierzeniczenia” 2014 nr 1 (106) s. 20-23.

 31. Baszko A., Starodruk obiektem muzealnym. O popularyzacji zbiorów specjalnych [w:] Zbiory specjalne w Bibliotekach polskich. Problematyka badawcza i organi -zacyjna, pod red. A. Borysowskiej, Szczecin 2015, s.238 [wzmianka o digitalizacji druków ulotnych z księgozbioru Biblioteki PTPN]

 32. Pietrowicz J., Korespondencja Augusta Cieszkowskiego w zbiorach Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, „Wieści Akademickie. Czasopismo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” 2015, nr 3-4 (198-199), s.16-17.

 33. Pietrowicz J., Nieznany portret dziecięcy Augusta Cieszkowskiego. [Ze zbiorów Biblioteki PTPN], „Wieści Akademickie. Czasopismo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” 2015, nr 5-6 (200-201), s. 12-13.

 34. Wrońska G., Zbiorowy patriotyczny obowiązek. Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, „IKS: Poznański Informator Kulturalny, Sportowy i Turystyczny : miesięcznik” 2015 nr 5 (283), s. 24-25.

 35. Kłudkiewicz K., Księgozbiór kolekcjonera dzieł sztuki. Słów kilka o bibliotece Seweryna hr. Mielżyńskiego z Miłosławia, „Biblioteka” 2015, nr 19 (28 ), s. 81-116. http://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/4238 [dostęp:15.02.2016].

 36. Pietrowicz J., Cieszkowiana w zbiorach Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk [w:] August Cieszkowski in memoriam 1814-2014, pod red. Katarzyny Meller, Poznań 2015, s. 157-167.
   

 37. Pietrowicz J., Korespondencja Augusta Cieszkowskiego w zbiorach Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, „Wieści Akademickie. Czasopismo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” 2015, nr 3-4 (198-199), s.16-17.

 38. Pietrowicz J., Nieznany portret dziecięcy Augusta Cieszkowskiego, „Wieści Akademickie. Czasopismo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” 2015, nr 5-6 (200-201), s. 12-13.

 39. Pietrowicz J., Baza Ikonografii PTPN. Strona internetowa gminy Swarzędz http://www.swarzedz.pl/index.php?id=49&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=9874&tx_ttnews[backPid]=200&cHash=14de572543 [dostęp 22.12.2015]

 40. Bartkowiak D., Ocalić etos, zdmuchnąć kurz, „IKS: Poznański Informator Kulturalny, Sportowy i Turystyczny: miesięcznik” 2016, nr 4 (294), s. 108.

 41. Pietrowicz J., Nowa kolekcja ikonograficzna w Internecie, „Wieści Akademickie” 2016, nr 1-4, styczeń-kwiecień, s. 23.

 42. Pietrowicz J., Baza ikonografii PTPN, „Prosto z Ratusza” 2016, nr 3 (323), s. 24.

 43. Pietrowicz J., Badania proweniencyjne księgozbiorów we współczesnej bibliotece. Na przykładzie Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, „Kronika Wielkopolski” 2016, nr 1(157), s. 64-71.

 44. Pietrowicz J., Baza ikonografii PTPN, „Wierzeniczenia” 2016 nr 1 (126) s. 22-23.

 45. Pietrowicz J., Baza ikonografii PTPN, „Prosto z ratusza” 2016 nr 3 (323) s. 24.

 46. Pietrowicz J., Nowa kolekcja ikonograficzna w Internecie, „Wieści Akademickie. Czasopismo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” 2016 nr 1-4 (208-211) s. 52.

 47. Wyrazy szczerego szacunku od powolnego sługi”. Listy w sprawach Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego z lat 1856–1888. Wybór, wstęp i opracowanie J. Pietrowicz [w:] PTPN 1857-2017, „Kronika Miasta Poznania” 2017, nr 1 s. 49-70.

 48. Pietrowicz J., Donatorzy Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk [w:] PTPN 1857-2017, „Kronika Miasta Poznania” 2017, nr 1 s. 223-233.

 49. Inwentarz rękopisów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (sygn. 1951-2325), oprac. J. Pietrowicz, Poznań 2017, 247 s.

 50. Borszewska B., Skarbnica ksiąg na Trakcie Królewsko-Cesarskim [w:] PTPN 1857-2017, „Kronika Miasta Poznania” 2017, nr 1 s. 234-248.

 51. Boksa M., Archiwum Sułkowskich w zbiorach Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk [w:] PTPN 1857-2017, „Kronika Miasta Poznania” 2017, nr 1 s. 249-256.

 52. Jazdon A., Profesor Ryszard Marciniak. Dyrektor Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w latach 1980-2009 [w:] PTPN 1857-2017, „Kronika Miasta Poznania” 2017, nr 1 s. 257-286.

 53. Pietrowicz J., Z korespondencji Augusta Cieszkowskiego. List filozofa do Stanisława Egberta Koźmiana ze zbiorów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. „Wieści Akademickie. Czasopismo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” 2017, nr 1-2 (220-221) s. 11-13.

=====================================

Sporządziły: Bogumiła Szopa-Strzelczyk, Joanna Pietrowicz

 

 

* SPRAWOZDANIA – SZCZEGÓŁY:

Biblioteka [PTPN]. Spraw. PTPN 1950-51 s. 177-81.

Biblioteka [PTPN] w latach 1952-1954. Spraw. PTPN 1952-54 s. 219-26.

Biblioteka [PTPN w 2 półroczu 1956]. Spraw. PTPN 1956 nr 3 s. 104-6.

Biblioteka [PTPN]. Spraw. PTPN 1956 nr 1 s. 147-9, 157-8; nr 3 s. 104-6.

Biblioteka [PTPN]. Spraw. PTPN 1957 nr 1 s. 183-5, nr 3 s. 342-5.

Biblioteka [PTPN]. Spraw. PTPN 1958 nr 1 s. 120-2, nr 3 s. 254-5, 258-61, tabl.

Biblioteka [PTPN w r. 1958 i 1959]. Spraw. PTPN 1959 nr 1 s. 122-4, 126-8; nr 3 s. 265-8;

1960 nr 1 s. 145-6, 148-9, nr 5 s. 425-8.

Biblioteka [PTPN w r. 1962]. Spraw. PTPN 1962, nr 3, s. 356-9.

Biblioteka [PTPN w 1972 r.]. Spraw. PTPN 1972 nr 2 (90) s. 170-4.

Biblioteka [PTPN]. Spraw. PTPN 1976 s. 22-5.

Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1981/83 nr 1 s. 39-43.

Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Spraw. PTPN 1987/89 nr 3 s. 39-47.

Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Towarzystwa. PTPN nr 4 (1993) s. 33-9.

Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Oprac. R. Marciniak. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Towarzystwa. PTPN nr 5 (1993/95) s. 34-40; nr 6 (1996/98),s. 36-43.

Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Oprac. R. Marciniak. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Towarzystwa. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Nr 7: